صفحه ۴۱۳

موسی غیر از قرص نانی که بخورد از خدا نخواست؛ زیرا وی مدتی بود از گیاهان زمین استفاده می‎کرد، تا آنجا که در اثر لاغری سبزی گیاه از نازکی و درخشندگی پوست شکمش آشکار بود.

و اگر خواسته باشی سومین نفر داود - صلی الله علیه و سلم - صاحب "مزامیر" و قاری بهشتیان را نمونه آورم، وی با دست خویش از لیف خرما زنبیل می‎بافت و به دوستان و رفقایش می‎گفت: کدام یک از شما می‎تواند برای من اینها را بفروشد و خود نیز از بهای آن قرص نان جوی تهیه کرده مصرف نماید.

و اگر بخواهی سرگذشت عیسی بن مریم را برایت بازگو کنم، او سنگ را بالش خویش قرار می‎داد، لباس خشن می‎پوشید، نان خشک می‎خورد، نان خورشش گرسنگی، چراغ شبهایش ماه، مسکنش در زمستان مشرق و مغرب آفتاب، و میوه و گل و گیاهش گیاهانی بود که زمین برای چارپایان می‎رویاند. نه همسری داشت که او را بفریبد و نه فرزندی که او را غمگین کند، نه ثروتی که او را به خود مشغول دارد و نه طمعی که خوارش سازد. مرکبش پاهایش و خادمش دستانش بود.

پس بر تو باد که از پیامبر پاک و پاکیزه ات - که درود خدا بر او و خاندانش باد - پیروی کنی ! آنکه راه و رسمش سرمشقی است برای کسی که تأسی جوید و الگوئی است برای کسی که الگو طلبد. و محبوبترین بندگان نزد خداوند کسی است که از پیامبرش سرمشق گیرد و قدم جای قدم او گذارد. آن حضرت بیش از حداقل نیاز از دنیا استفاده نکرد و به آن تمایلی نشان نداد. پهلویش از همه لاغرتر و شکمش از همه گرسنه تر بود، دنیا به وی عرضه شد اما از پذیرفتن آن امتناع ورزید؛ او از آنچه مبغوض خداوند است آگاهی داشت، لذا خود نیز آنها را منفور می‎شمرد؛ و آنچه خداوند آن را حقیر شمرده بود او نیز حقیر می‎دانست و آنچه را کوچک شمرده بود کوچک می‎دانست.

ناوبری کتاب