صفحه ۴۱۲

فصل سوم: سیره رهبر در خوراک و لباس و بی اعتنائی به دنیا

[در این فصل نیز گزیده ای از گفتار پیشوایان معصومین (ع) را یادآور می‎شویم:]

1- در نهج البلاغه آمده است:

"... و اینچنین است کسی که دنیا در چشمش بزرگ جلوه نموده و موقعیت آن در قلبش بزرگ قرار گرفته، آن را بر خدا مقدم می‎دارد و از همه جا می‎برد و به دنیا می‎پیوندد و سخت برده آن می‎شود.

و کافی است که روش پیامبرخدا را سرمشق خویش قرار دهی، و او سرمشق توست در بی ارزشی دنیا و رسوائی ها و بدیهایش؛ و به همین جهت این دنیا از وی گرفته شد و برای دیگران مهیا گردید؛ از پستان دنیا وی را جدا ساختند و از زخارف و زیبائی های آن کنار رفت.

و اگر بخواهی نفر دوم موسی کلیم الله را معرفی کنم آنجا که فرمود: "پروردگارا هر چه از نیکی به من عطا کنی نیازمندم." به خدا سوگند آن روز

ناوبری کتاب