صفحه ۴۰۹

9- باز در همان کتاب آمده است:

"کسی که کاری از مسلمانان را به عهده گرفته است ولی از مسلمانان ضعیف و نیازمندان خود را بپوشاند، خداوند در روز قیامت [رحمت ] خویش را از وی بپوشاند."من ولی من أمر المسلمین شیئا فاحتجب عن ضعفة المسلمین و أولی الحاجة احتجب الله عنه یوم القیامة . (کنزالعمال ‏36/6، کتاب الاماره، قسمت اقوال، باب 1، حدیث 14742)

(این روایت را احمد و طبرانی از معاذ روایت کرده اند.)

10- باز در همان کتاب از علی (ع) روایت نموده است که فرمود:

"سه خصلت است که اگر در پیشوایان یافت شود سزاوار است پیشوائی باشند که به امانتداری شناخته شوند: [1-] آنگاه که در حکمرانی خویش عادل باشند. [2-] از دسترسی رعیت خویش خود را نهان نکنند. [3-] دستورات کتاب خدا را بر نزدیک و دور یکسان پیاده نمایند."ثلاثة من کن فیه من الائمة صلح أن یکون اماما اضطلع بأمانته: اذا عدل فی حکمه، و لم یحتجب دون رعیته، و أقام کتاب الله - تعالی - فی القریب و البعید. (کنزالعمال ‏764/5، کتاب الاماره، قسمت افعال، باب 2، حدیث 14315) (این روایت از دیلمی نیز روایت شده است).

11- در مسند زید از علی (ع) روایت شده که فرمود: پیامبرخدا(ص) فرمود:

"هر فرمانروائی که از نیازمندیهای مردم خود را می‎پوشاند، خداوند [رحمت ] خود را از وی در روز قیامت می‎پوشاند."أیما والی احتجب من حوائج الناس احتجب الله منه یوم القیامة . (مسند زید 323/، کتاب السیر، باب طاعة الامام)

خلاصه کلام اینکه مقتضای این دسته از روایات این است که امام نباید به طور کلی خود را از دسترس مردم دور نگه دارد؛ و مراد از مردم همه طبقات و قشرهای

ناوبری کتاب