صفحه ۴۰۷

4- در بحار از امالی صدوق به سند خود از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود:

"کسی که امری از امور مسلمانان را به عهده بگیرد و با عدالت رفتار کند و در خانه خود را به روی مردم بگشاید و شر خود را از سر مردم برگیرد و مشکلات مردم را حل و فصل نماید، حق او بر خداوند - عزوجل - است که در روز قیامت وی را از ترس و هول در امان دارد و در بهشت واردش سازد."من تولی أمرا من أمور الناس فعدل، و فتح بابه و رفع شره، و نظر فی أمور الناس کان حقا علی الله - عزوجل - أن یؤمن روعته یوم القیامة و یدخله الجنة . (بحارالانوار ‏340/72 (=چاپ ایران ‏340/75)، کتاب العشرة، باب 81، حدیث 18)

5- باز در همان کتاب از خصال به سند خود از هشام بن معاذ روایت شده که گفت: امام باقر(ع) بر عمر بن عبدالعزیز [بهترین خلیفه بنی امیه ] وارد شد و او را موعظه نمود، از جمله مواعظ آن حضرت (ع) این بود که فرمود:

"ای عمر! درها را بگشا، و حجابها را برچین، به یاری مظلوم بشتاب و آنچه به ظلم [از مردم گرفته شده ] برگردان."دخل الباقر(ع) علی عمر بن عبدالعزیز فوعظه و کان فیما وعظه: یا عمر افتح الابواب، و سهل الحجاب، و انصر المظلوم، ورد المظالم. (بحارالانوار ‏344/72 (=چاپ ایران ‏344/75)، کتاب العشرة، باب احوال الملوک و الامراء، حدیث 36)

ناوبری کتاب