صفحه ۴۰۰

کند: پاداش دادن به نیکوکار تا در نیکی کردن تشویق شود، پوشاندن گناه خطاکار تا از خطای خویش توبه نموده و بازگردد، و احسان و انصاف با همه مردم."أفضل الملوک من أعطی ثلاث خصال: الرأفة و الجود و العدل. و لیس یحب للملوک أن یفرطوا فی ثلاث: فی حفظ الثغور و تفقد المظالم، و اختیار الصالحین لاعمالهم... ثلاثة تجب علی السلطان للخاصة و العامة : مکافأة المحسن بالاحسان لیزدادوا رغبة فیه، و تغمد ذنوب المسئ لیتوب و یرجع عن غیه، و تألفهم جمیعا بالاحسان و الانصاف. (تحف العقول 319/) اینکه فرموده افراد صالح را برای کارها برگزیند، بدین معناست که برای اداره کارها صلاحیت و لیاقت داشته باشند، برخی افراد ممکن است خوب باشند ولی برای پیش نمازی خوب باشند، باصداقت و باتقوی باشند اما قدرت اداره کار را نداشته باشند، هر کاری متناسب با کیفیت خود افراد متناسب را می‎طلبد. (الف - م، جلسه 296 درس)

55- در اصول کافی به سند صحیح از معاویة بن وهب آمده است که گفت: به آن حضرت [امام صادق (ع)] عرض کردم: ما با معاشرین خویشاوندان خویش که بر امر ما نیستند [شیعه نیستند] چگونه رفتار کنیم ؟ حضرت فرمود:

"به پیشوایانی که به آنها اقتدا نموده اید نگاه کنید و همان گونه عمل کنید که آنان عمل می‎کنند، به خدا سوگند آنان از بیمارانشان عیادت می‎کنند، در تشییع جنازه آنان حاضر می‎شوند، به نفع و علیه آنان شهادت می‎دهند، و امانت را به آنان بازمی گردانند."تنظرون الی أئمتکم الذین تقتدون بهم فتصنعون ما یصنعون فوالله انهم لیعودون مرضاهم و یشهدون جنائزهم و یقیمون الشهادة لهم و علیهم و یؤدون الامانة الیهم. (اصول کافی ‏636/2، کتاب العشرة، باب مایجب علی المعاشرة، حدیث 4) این روایت مضمره است و مشخص نیست که معاویة بن وهب این روایت را از چه کسی نقل کرده است، به قرینه روایت بعدی مشخص می‎شود که این دو روایت یکی است و این روایت نیز از امام صادق (ع) است. (الف - م، جلسه 296 درس)

56- باز در همان کتاب به سند صحیح از معاویة بن وهب آمده است که گفت: به امام صادق (ع) عرض کردم ما با خویشاوندان خویش و سایر مردم که [اهل مذهب ما

ناوبری کتاب