صفحه ۳۹۳

44- باز در مناقب از کتابهای عقد [الفرید] و نزهة الابصار آمده است:

"در جنگ جمل مالک اشتر مروان بن حکم را اسیر کرد، آن حضرت با سخنان تند وی را مورد عتاب قرار داد آنگاه آزادش نمود. عایشه نیز هنگامی که به دست امیرالمؤمنین (ع) در جنگ جمل گرفتار آمد گفت: پیروز شدی گذشت کن ! آن حضرت وی را در بهترین جهاز به همراه نود و یا هفتاد زن به سوی مدینه فرستاد. همچنین عایشه برای عبدالله بن زبیر ازطریق محمد بن ابی بکر امان خواست آن حضرت به وی و سایر کسانی که با وی بودند امان داد. و موسی فرزند طلحة بن عبیدالله را نزد آن حضرت آوردند به وی فرمود: سه بار بگو: استغفرالله و اتوب الیه، آنگاه وی را آزاد کرد و فرمود: هر چه اسلحه و چارپا در میان سپاه ما داری برگیر و به هر جا که می‎خواهی برو، و در زندگی آینده خود تقوی داشته باش و در خانه ات بنشین." این روایت به نقل از مناقب در بحار نیز آمده است.مناقب ابن شهرآشوب ‏381/1؛ و بحارالانوار ‏50/41، تاریخ امیرالمؤمنین (ع)، باب حسن خلق آن حضرت

45- در شرح ابن ابی الحدید معتزلی آمده است:

"جریان کار عایشه را دانستید، اما چون علی (ع) بر وی پیروزی یافت وی را گرامی داشت و همراه با بیست نفر زن از زنان عبدالقیس که به دستور علی (ع) عمامه بر سر خویش نهاده و شمشیر حمایل کرده بودند او را به سوی مدینه فرستاد. هنگامی که قسمتی از راه را طی کردند عایشه آن حضرت را با سخنانی ناشایسته مورد اعتراض قرار داد و ابراز ناراحتی کرد و گفت: او با فرستادن این مردان و سپاهیانی که بر من گماشته مرا هتک حرمت کرده است؛ اما چون آنها به مدینه رسیدند زنان عمامه ها را برداشته و گفتند ما زن بودیم که به همراه تو اعزام شدیم.

ناوبری کتاب