صفحه ۳۵۶

2- خداوند متعال می‎فرماید:

خذ العفو و أمر بالعرف و اعرض عن الجاهلین ‏ و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم اعراف (7) 199/_200 گذشت پیشه کن، به نیکی فرمان ده و از نادانان دوری گزین؛ و اگر وسوسه ای از شیطان ترا فرا گرفت به خداوند پناه ببر که او شنوائی داناست.

در توضیح و تفسیر این آیات شریفه در مجمع البیان مطالبی آمده که خلاصه آن اینچنین است: "عفو" مازاد اموال مردم است، یعنی آن قسمت که از مخارج زیاد آمده. و برخی گفته اند: عفو بدین معنی است که در اخلاق اجتماعی گذشت داشته

ناوبری کتاب