صفحه ۳۵۱

بخش هفتم: اخلاق کارگزاران

اخلاق نیک و لطف و عفو و رحمت حاکم اسلام
ضرورت تماس مستقیم رهبر با مردم
سیره رهبر در خوراک و لباس و بی اعتنائی به دنیا

ناوبری کتاب