صفحه ۳۴۶

روایت نموده که گفت: با رسول خدا(ص) در حجة الوداع شرکت داشتم، آن حضرت مطالب بسیاری فرمود و شنیدم که می‎فرمود:

"اگر بر شما برده ای مشکین موی گماشتند که شما را به کتاب خدا فرابخواند، از وی شنوائی و اطاعت داشته باشید."ان أمر علیکم عبد مجدع (حسبتها قالت:) أسود یقودکم بکتاب الله فاسمعوا له و أطیعوا. (صحیح مسلم ‏1468/3، کتاب الاماره، باب 8)

35- باز در همان کتاب به سند خود از فرزند عمر، از پیامبر(ص) روایت نموده که فرمود:

"بر هر فرد مسلمانی است شنوائی و اطاعت در آنچه دوست دارد یا ناخوش دارد مگر اینکه به معصیت فرمان داده شود، پس اگر به معصیت فرمان داده شد دیگر شنوائی و اطاعت نیست."علی المرء المسلم السمع و الطاعة فیما أحب و کره الا أن یؤمر بمعصیة، فان أمر بمعصیة فلا سمع وطاعة (صحیح مسلم ‏1469/3، کتاب الاماره، باب 8، حدیث 1839)

36- باز در همان کتاب به سند خود از عباده آمده است که گفت:

"ما با رسول خدا(ص) بر شنوائی و اطاعت در سختی و آسانی و نشاط و ناخرسندی، و اینکه هر کس را صلاح دید بر ما ترجیح دهد بیعت کردیم، و نیز به عهده گرفتیم که با اهل وی در امر حکومت به منازعه برنخیزیم، و در هر جا که باشیم سخن به حق گوئیم و در راه خدا از سرزنش هیچ ملامتگر نهراسیم."بایعنا رسول الله (ص) علی السمع و الطاعة فی العسر و الیسر و المنشط و المکره، و علی أثرة علینا، و علی أن لا ننازع الامر أهله، و علی أن نقول بالحق أینما کنا لا نخاف فی الله لومة لائم. (صحیح مسلم ‏1470/3، کتاب الاماره، باب 8)

و روایات بسیار دیگری که در این موضوع وارد شده است.

ناوبری کتاب