صفحه ۳۴۵

کند بی گمان خدا را نافرمانی کرده. و کسی که [نماینده و] امیر مرا اطاعت کند مرا اطاعت کرده، و کسی که امیر مرا نافرمانی کند بی گمان مرا نافرمانی کرده است."من اطاعنی فقد اطاع الله، و من عصانی فقد عصی الله، و من اطاع امیری فقد اطاعنی، و من عصی امیری فقد عصانی. (صحیح مسلم ‏1466/3)

31- باز در همان کتاب به سند خود از ابوهریره نقل کرده که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود:

"بر تو باد به شنوائی و اطاعت در سختی و آسانی و زمان نشاط و ناراحتی و زمانی که دیگران را بر تو مقدم داشته اند."علیک السمع و الطاعة فی عسرک و یسرک، و منشطک و مکرهک و أثرة علیک . (صحیح مسلم ‏1467/3، کتاب الاماره، باب 8، حدیث 1836)

32- باز در همان کتاب به سند خود از ابوذر نقل می‎کند که گفت:

"دوست من [پیامبرخدا(ص)] مرا وصیت کرد که شنوائی و اطاعت داشته باشم اگرچه از برده ای سیاه موی و سیاه چهره باشد."ان خلیلی أوصانی أن أسمع و أطیع و ان کان عبدا مجدع الاطراف. (صحیح مسلم ‏1467/3، کتاب الاماره، باب 8، حدیث 1837)

33- باز در همان کتاب به سند خود از یحیی بن حصین نقل می‎کند که گفت: از جده خود شنیدم که می‎گفت در حجة الوداع از پیامبرخدا(ص) شنیده است که می‎فرمود: "اگر برده ای را بر شما بگمارند که شما را به کتاب خدا فرابخواند، از وی شنوائی و اطاعت داشته باشید."و لو استعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب الله فاسمعوا له و أطیعوا. (صحیح مسلم ‏1468/3، کتاب الاماره، باب 8، حدیث 1838)

34- باز در همان کتاب به سند خود از یحیی بن حصین، از جده خود ام الحصین،

ناوبری کتاب