صفحه ۳۴۱

ببخشائی و به اندک چیز آنان را مجازات ننمائی، و همواره شکر خداوند - عزوجل - را به جای بیاوری که خداوند ترا بر آنان قوت بخشیده است."و أما حق رعیتک بالسلطان فأن تعلم أنهم صاروا رعیتک لضعفهم و قوتک، فیجب أن تعدل فیهم و تکون لهم کالوالد الرحیم و تغفر لهم جهلهم و لاتعاجلهم بالعقوبة، و تشکر الله - عزوجل - علی ما أتاک من القوة علیهم. (خصال 567/ (قسمت 2»

21- در تحف العقول نیز در وصیت امام موسی بن جعفر(ع) به هشام آمده است که فرمود:

"اطاعت والیان عدل موجب کمال عزت است."و طاعة ولاة العدل تمام العز. (تحف العقول 390/)

22- باز در همان کتاب از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود:

"سه خصلت است که بر پیروان و اصحاب فرمانروایان واجب است آن را رعایت کنند: اطاعت از فرمانروا، خیرخواهی برای آنان در پیش رو و پشت سر، دعا برای پیروزی و صلاح و اصلاح جامعه.

سه وظیفه است که سلطان باید نسبت به خاصه و عامه انجام دهد، پاداش دادن به افراد نیکوکار تا در نیکوکاری تشویق شوند، چشم پوشی از گناه گناهکاران تا از گناهان و کارهای ناشایست خود توبه نموده و باز گردند، و همه را با احسان و انصاف مورد لطف قرار دادن."ثلاث خصال تجب للملوک علی أصحابهم و رعیتهم: الطاعة لهم، و النصیحة لهم فی المغیب و المشهد، و الدعاء بالنصر و الصلاح . ثلاثة تجب علی السلطان للخاصة و العامة : مکافأة المحسن بالاحسان ایزدادوا رغبة فیه، و تغمد ذنوب المسئ لیتوب و یرجع عن غیه، و تألفهم جمیعا بالاحسان و الانصاف. (تحف العقول 319/)

23- باز در همان کتاب از پیامبر(ص) آمده است:

"بپرهیز از اینکه مسلمانی را ناسزا گوئی یا معصیتکاری را اطاعت کنی یا امام عادلی را نافرمانی نمائی."و ایاک أن تشتم مسلما أو تطیع آثما أو تعصی اماما عادلا. (تحف العقول 26/)

ناوبری کتاب