صفحه ۳۳۸

14- باز در همان کتاب به سند خود از مسعدة بن صدقه از امام صادق (ع) آمده است که فرمود: امیرالمؤمنین (ع) فرمود:

"به فرمانروایان خود خیانت نکنید و هدایتگران خویش را فریب مدهید و پیشوایان خود را به گمراهی نکشانید، و هرگز از ریسمان خود مبرید که پراکنده می‎شوید و شوکت شما در هم شکسته می‎شود، و همواره باید امور شما بر این منوال باشد و در این راه گام نهید..."لا تختانوا ولاتکم و لا تغشوا هداتکم و لا تجهلوا أئمتکم و لا تصدعوا عن حبلکم فتفشلوا و تذهب ریحکم، و علی هذا فلیکن تأسیس أمورکم و الزموا هذه الطریقة ... (کافی ‏405/1، کتاب الحجة، باب ما یجب من حق الامام علی الرعیه، حدیث 3)

15- باز در همان کتاب به سند خود از سدیر آمده است که گفت:

"به امام باقر(ع) عرض کردم: من در میان دوستان و طرفداران شما اختلاف مشاهده نمودم، برخی از برخی دیگر بیزاری می‎جستند. حضرت فرمود: تو چه کار به این کارها داری ؟ مردم به سه چیز مکلف هستند: شناخت پیشوایان، تسلیم بودن در برابر دستورات پیشوایان که به آنان می‎رسد، و باز گرداندن موارد اختلافی به آنان."قلت لابی جعفر"ع": انی ترکت موالیک مختلفین، یبراء بعضهم من بعض. قال: فقال: و ما أنت و ذاک ؟ انما کلف الناس ثلاثة : معرفة الائمة، و التسلیم لهم فیما ورد علیهم، و الرد الیهم فیما اختلفوا فیه. (کافی ‏390/1، کتاب الحجة، باب التسلیم و فضل المسلمین، حدیث 1)

در این باب روایات دیگری در لزوم تسلیم بودن در برابر امام رسیده که می‎توان به آنها مراجعه نمود.

16- باز در همان کتاب به سند صحیح از زراره از امام باقر(ع) روایت شده که فرمود:

"گزیده امر و قله آن و کلید آن و باب همه چیز و رضایت خداوند رحمان،

ناوبری کتاب