صفحه ۳۳۴

7- باز در نهج البلاغه آمده است:

"همانا در سلطنت خداوند سامانی است برای امور [اجتماعی ] شما، پس بدون هیچ نگرانی و اجبار اطاعت خود را در اختیار وی گذارید.و ان فی سلطان الله عصمة لامرکم فأعطوه طاعتکم غیر ملومة و لا مستکره بها. (نهج البلاغه، فیض 548/، لح 244/، خطبه 169) بنابر اینکه مراد از سلطنت خداوند حکومت عادله مورد رضای خداوند متعال باشد.

چنان چه ظاهر کلام این گونه است.

8- باز از کلمات آن حضرت است:

"به من خبر رسیده که بسر [بن ارطاة که فرد خبیثی بوده و بسیاری از شیعیان را کشت ] به یمن دست یافته، و من گمان می‎برم که این قوم [یاران معاویه ] از شما پیشی گیرند؛ چون آنان بر باطل خویش مجتمع اند و شما از حق خویش پراکنده؛ شما در حق، امام خویش را نافرمانی می‎کنید و آنان در باطل از امام خویش اطاعت می‎کنند؛ و چون آنان امانت را به صاحب خویش بازمی گردانند ولی شما در آن خیانت می‎ورزید."أنبئت بسرا قد اطلع الیمن، و انی والله لاظن أن هؤلاء القوم سیدالون منکم، باجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم، بمعصیتکم امامکم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل، و بأدائهم لامانة الی صاحبهم و خیانتکم. (نهج البلاغه، فیض 89/، لح 67/، خطبه 25)

ناوبری کتاب