صفحه ۳۳۱

نظیر این روایت را باز [کافی ] به سند خویش، از سفیان ثوری، از امام صادق (ع) از پیامبراکرم (ص) نقل کرده است.

این روایت را شیعه و سنت در کتابهای خویش آورده اند و مضمون آن در کتابهای فریقین به صورت مستفیض روایت مستفیض روایتی است که از چند طریق نقل شده ولی به حد تواتر نرسیده است. (مقرر) آمده است.

4- احمد در مسند خود به سند خویش از انس بن مالک از پیامبرخدا(ص) روایت نموده که فرمود:

خداوند خرسند دارد بنده ای را که این سخن مرا بشنود و آن را همراه دارد، چه بسیار حامل فقهی که فقیه نیست، و بسا کسی که فقه را به نزد کسی که فقیه تر از اوست حمل می‎کند. سه چیز است که قلب مسلمان بدان خیانت نمی ورزد: اخلاص عمل برای خداوند - عز و جل - نصیحت به فرمانروایان، و همراهی با جماعت مسلمانان؛ زیرا دعوت آنان از پیش شامل همه است."نضر الله عبدا سمع مقالتی هذه فحملها، فرب حامل الفقه فیه غیر فقیه، و رب حامل الفقه الی من هو أفقه منه. ثلاث لا یغل علیهن صدر مسلم: اخلاص العمل لله - عز و جل - و مناصحة أولی الامر، و لزوم جماعة المسلمین، فان دعوتهم تحیط من ورائهم. (مسند احمد ‏225/3)

باز در همان کتاب به سند خود از جبیر بن مطعم، از آن حضرت (ص) نظیر این روایت به همین گونه آمده است: "اخلاص عمل، نصیحت به ولی امر، و همراهی با جماعت؛ زیرا دعوت آنان از پیش شامل اوست."اخلاص العمل، و النصیحة لولی الامر، و لزوم الجماعة، فان دعوتهم تکون من ورائه. (مسند احمد ‏80/4) بنابراین تمام حقوق فردی و اجتماعی طرفینی است، هر کجا کسی حقی داشت دیگری نیز به موازات آن حقی علیه او خواهد داشت؛ بر این پایه عدالت حقیقی در تمام موارد حقوق فردی و اجتماعی افراد به وجود خواهد آمد؛ زیرا هیچ گاه حق، یک طرفه و به طور مطلق نیست مگر در مورد خدای سبحان که ما هیچ حقی نسبت به او نداریم و تفضل و عنایت او از باب لطف است.(مقرر)

ناوبری کتاب