صفحه ۳۳

بادیه نشین خدمت پیامبر(ص) رسیدند، پیامبر به آنان فرمود: آیا شما مسلمان هستید؟ گفتند: بلی، پس پیامبر(ص) فرمان داد که مردم افطار کنند، یا روزه بگیرند."محلی ابن حزم ‏223/3 (جزء ششم) مسأله 757.

6- ابن ماجه به سند خویش از ابی عمیر بن انس بن مالک روایت نموده که گفت:

"عموهای من از انصار، از اصحاب رسول خدا(ص) برای من نقل کردند که گفتند: هلال ماه شوال بر ما پوشیده ماند و در نتیجه ما روزه گرفتیم، در اواخر روز سوارانی خدمت رسول خدا(ص) رسیده و شهادت دادند که در شب گذشته هلال را مشاهده کرده اند، پیامبر(ص) به مسلمانان دستور فرمود که روزه خود را افطار کنند و فردا برای نماز عید حاضر شوند."سنن ابن ماجه ‏529/1، کتاب صیام، باب 6، حدیث 1653، ابی عمیر راوی این روایت پسر انس بن مالک دربان و خادم پیغمبر(ص) بوده است. (الف - م، جلسه 164)

عین همین روایت با کمی تغییر عبارت در کتاب المصنف نیز آمده است.المصنف، عبدالرزاق ‏165/4، کتاب صیام، حدیث 7339

7- در کتاب جواهر از پیامبر(ص) نقل شده است:

"مردم در حالت شک شب را به صبح آوردند؛ آنگاه شخص بادیه نشینی نزد آن حضرت (ص) آمد و شهادت داد که هلال را دیده است، پس پیامبراکرم (ص) فرمان داد تا منادی در میان مردم اعلام کند تا آنان که چیزی نخورده اند روزه بگیرند و آنان که چیزی خورده اند امساک نمایند."من لم یأکل فلیصم، و من اکل فلیمسک . (جواهر ‏197/16)

من این روایت را به این شکل در کتب سنت نیافتم ولی در صحیح مسلم آمده است:

ناوبری کتاب