صفحه ۳۲۹

خلفای جور بیزارند. و هرگز نمی توان اطاعت از امرای جور را به اطاعت از خدا و رسول عطف نمود آن گونه در این آیه شریفه عطف شده است، قدر مشترک بین خدا و پیامبر و امرای حق که موافق نظر خدا و پیامبر(ص) می‎باشند این است که همه آنان حق و عدل را برگزیده و به آن امر می‎کنند و از چیزهائی که مخالف و ضد اینهاست نهی نموده و جلوگیری به عمل می‎آورند...

چگونه خداوند اطاعت فرمانروایان جور را واجب شمرده با اینکه بی تردید اولی الامر را به رعایت و اجرای مواردی از آن جمله ادای امانت و عدالت در حکم، امر فرموده؛ و در جای دیگر آنان را به مراجعه به کتاب و سنت در مسائل مشکل فرمان داده، و حال آنکه فرمانروایان جور نه امانتی را ادا می‎کنند نه به عدالت فرمان می‎رانند و هرگز مبنای حکم آنان کتاب و سنت نیست؛ اینان از شهوات خویش پیروی می‎کنند، به هر سو که آنان را بکشاند متمایل می‎شوند، اینان از ویژگی هائی که خداوند و پیامبر وی برای اولوالامر قرار داده بیگانه هستند، و بهترین نامی که بر آنان می‎توان نهاد عنوان "دزدان غالب و قدرتمند" است.کشاف ‏535/1 (=چاپ دیگر ‏524/1)

2- خداوند متعال می‎فرماید:

فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیمانساء (4)65/ به پروردگارت سوگند که اینان ایمان نمی آورند تا در کشمکشهائی که بین آنان است ترا به عنوان حکم برگزینند، آنگاه در قضاوتی که انجام می‎دهی هیچ گونه ناراحتی در دل خود احساس نکنند و همواره تسلیم تو باشند.

بنابر اینکه حکومت و قضاوت در آیه شریفه اختصاص به آن حضرت نداشته باشد و می‎توان استفاده نمود که ملاک در آن مقام ولایت و اولی بالمؤمنین بودن آن

ناوبری کتاب