صفحه ۳۲۸

تمسک به اطلاق و عموم آنها نمی گردد.

مگر اینکه گفته شود: اطاعت از کسانی که از سوی ائمه - علیهم السلام - به مسئولیتی گمارده شده اند، یا آنان که بر اساس موازین اسلام و ملاکهای ارائه شده از سوی ائمه - علیهم السلام - از سوی مردم انتخاب شده اند، در واقع اطاعت از ائمه معصومین (ع) است؛ و ما پس از آنکه به وجوب اطاعت ملتزم شدیم این بیان را منافی مطلب خود نمی دانیم. [زیرا هدف ما اثبات وجوب اطاعت از کسی است که به حق ولی امر می‎باشد، هر چند به اعتبار وجوب اطاعت از ائمه معصومین (ع)].

البته این نکته را همین جا باید یادآور شد که در موارد معصیت خداوند اطاعت از اولی الامر جایز نیست، چنان چه از روایاتی که پس از این متذکر می‎شویم و نیز از همین آیه شریفه این معنی استفاده می‎شود؛ زیرا ظهور آیه در وجوب اطاعت از صاحب امر است یعنی کسی که دارای حق فرمانروائی است. و کسی را در معصیت خداوند حق فرمانروائی نیست؛ و اصولا صاحب امر مگر به کسی که حق امر دارد اطلاق نمی گردد، چنان چه صاحب خانه شرعا فقط به کسی گفته می‎شود که صاحب خانه است نه به کسی که از راه غصب و ظلم خانه ای را تصرف نموده باشد. پس "فرمانروایان سوء" [از همان ابتدا] تخصصا از آیه شریفه خارجند. و این نکته ای است شایان توجه.بر خلاف آنچه برخی می‎گویند فرمانروایان ستم

زمخشری در کشاف در تفسیر این آیه می‎نویسد:

"مراد به "اولی الامر منکم" امرای حق هستند؛ زیرا خدا و پیامبر(ص) از

ناوبری کتاب