صفحه ۳۲۳

فصل پانزدهم: حقوق متقابل امام و امت

آیات و روایات مسأله
در معصیت خالق اطاعتی برای مخلوق نیست

ناوبری کتاب