صفحه ۳۲

"مردم در آسمان هلال را جستجو می‎کردند، من به پیامبرخدا(ص) گفتم: من ماه را مشاهده کردم، آن حضرت روزه گرفت و مردم را فرمان داد که روزه بگیرند."سنن ابی داود‏547/1، کتاب صیام، باب شهادت یک نفر بر رؤیت هلال رمضان.

شاید شهادت آن عرب بادیه نشین و یا فرزند عمر با قرائن خارجیه ای همراه بوده است که موجب وثوق و اطمینان پیامبر(ص) می‎شده، علاوه بر اینکه پیامبراکرم (ص) دارای علم ویژه بوده و احاطه به مسائل داشته است. پس این گونه روایات با روایاتی که بر اعتبار تعدد در شاهد دلالت دارد منافات ندارد.

و اینکه برخی از فقهای سنت بین هلال ماه رمضان و هلال ماه شوال فرق گذاشته اند و گفته اند در اول، یک شاهد کافی است ولی در دوم به دو شاهد عادل نیاز است، نزد مشهور فقهای شیعه نظر درستی نیست. که در جای خود مورد بحث واقع شده است.مشهور فقهای شیعه گفته اند: برای ثبوت هلال در هر صورت دو نفر باید شهادت بدهند. فقط سلار (سالار بن عبدالعزیز) گفته است: شهادت یک نفر کافی است. (الف - م، جلسه 164 درس)

4- از فردی از اصحاب پیامبر(ص) روایت شده که گفت:

"در آخر ماه رمضان درباره عید فطر مردم اختلاف نظر داشتند، پس دو نفر بادیه نشین نزد پیامبر(ص) آمدند و به خدا سوگند یاد کردند که در شب گذشته ماه را دیده اند، پیامبر(ص) دستور فرمود که مردم روزه خود را افطار کنند و فردا برای اقامه نماز در مصلی حاضر شوند."سنن ابی داود ‏546/1، کتاب صیام، باب شهادت دو نفر بر رؤیت هلال رمضان.

5- در محلی ابن حزم آمده است:

"از طریق ابی عثمان نهدی ابو عثمان نهدی از اصحاب پنامبر اکرم (ص) بوده است و احتمال می‎دهیم که راوی روایت قبلی هم همین ابو عثمان نهدی باشد. (الف - م، جلسه 164 درس) برای ما روایت شده که گفت: دو نفر

ناوبری کتاب