صفحه ۳۱۸

ماوردی نیز در بیان حقوق سپاهیان بر فرماندهشان آنگاه که آنها را به جبهه های جنگ می‎فرستد سخنی دارد که ما برای تکمیل فایده، خلاصه آن را یادآور می‎شویم، ایشان در احکام السلطانیه می‎نویسد:

"فرمانده باید در حرکت دادن سپاهیان حقوق هفتگانه آنان را رعایت کند:

یک : در هنگام حرکت با آنان مدارا کند، به گونه ای که ضعیف های آنها بتوانند همراهی کنند و نیرومندان قوه خود را از دست ندهند، و در حرکت سرعت زیاد به خرج ندهد که در نتیجه ضعفا هلاک می‎شوند و توانمندان چالاکی خود را از دست می‎دهند، پیامبر(ص) فرمود: این دین متین است پس هماهنگ حرکت کنید؛ زیرا افراد متشتت و متفرق نه راه را طی می‎کنند و نه پشتی برای آنان باقی می‎ماند. و بدترین نوع حرکت حرکت با تندی و شتاب است.

و نیز از آن حضرت (ص) روایت شده که فرمود: از توان افتاده فرمانده رفقای

ناوبری کتاب