صفحه ۳۱۳

شود، بلکه شاید بتوان گفت: زکات نیز یک قسمت از فئ و بودجه عمومی است که به بیت المال واریز می‎شود؛ و لذا در عصر پیامبراکرم (ص) واجب بوده که زکات را نیز به دست آن حضرت برسانند.

شیخ طوسی در مبسوط می‎فرماید:

"رزمندگان دو دسته اند: داوطلبان، و آنان کسانی هستند که اگر فراخوانده شوند در جنگ شرکت می‎کنند و اگر فراخوانده نشوند به کسب و کار و زندگی خود می‎پردازند. اینان سهمی از صدقات را دارند؛ و اگر در دارالحرب غنیمتی به دست آمد، با غنیمت برندگان شریک اند و سهمی برای آنان است.

دسته دوم کسانی هستند که تمام وقت خود را در اختیار جهاد گذاشته اند، برای اینان چهارپنجم از غنایم است. و به نظر ما جایز است که به اینان از صدقات از سهم ابن السبیل داد؛ زیرا این سهم شامل اینان نیز می‎گردد. اگر بخواهیم تخصیص زده و آنان را خارج کنیم نیازمند دلیل است."المبسوط 74/2

و هرگز کفار بر بلاد مسلمانان غلبه نیافتند و بر همه شئون آنان مسلط نشدند و هرگز مسلمانان ضعیف و ذلیل نگردیدند مگر پس از آنکه به سبب القائات کفار و جیره خوارانشان و علمای سوء درباری و علمای ساده، از مسائل جهاد و دفاع غافل شدند و به سلاح روز مجهز نگردیدند و به کسب مهارتهای لازم در این زمینه نپرداختند، با اینکه هر روز آیات جهاد و قتال قرآن و فرمان آماده کردن نیرو و اسبهای چابک را می‎خواندند، و روایات وارده از فریقین در این زمینه را از نظر می‎گذرانیدند؛ ولی گویا سحر شده یا عقل و فکر و اراده آنان را گرفته بودند و به عمق این آیات و مفاد آن و مفاد روایات وارد شده طبق مضمون آیه توجه نمی کردند!

18- از سکونی از امام صادق (ع) از پیامبرخدا(ص) روایت شده که فرمود:

ناوبری کتاب