صفحه ۳۰۷

"هرگونه سرگرمی و بازی از مؤمن باطل است مگر در سه مورد: در تربیت اسب، تیراندازی با کمان خویش و ملاعبه با همسر، که اینها حق است."کل لهو المؤمن باطل الافی ثلاث: فی تأدیبه الفرس، و رمیه عن قوسه، و ملاعبته امرأته، فانهن حق. (وسائل ‏347/13، کتاب سبق و رمایة، باب 1، حدیث 5)

ظاهرا مراد از باطل در این روایت لغو بودن و هدر رفتن وقت است نه اینکه بازی در غیر این سه مورد کار حرامی باشد؛ زیرا دلیلی بر حرمت بازی و سرگرمی در صورتی که شرطبندی در بین نباشد نداریم، علاوه بر اینکه از پیامبر(ص) وارد شده که فرمود:

"تفریح و بازی کنید؛ زیرا من دوست ندارم که در دین شما خشکی باشد."الهوا و العبوا، فانی اکره ان یری فی دینکم غلظة . (نهج الفصاحة 105/، حدیث 531)

11- باز در همان کتاب از صدوق در الفقیه نقل شده که گفت: امام صادق (ع) فرمود:

"همانا فرشتگان از شرطبندی نفرت دارند و انجام دهنده آن را لعنت می‎کنند مگر در [مسابقه سواری با] اسب و شتر و [تیراندازی ] با تیر پردار و تیر چوبی؛ پیامبرخدا(ص) نیز با اسامة بن زید مسابقه می‎داد و اسب می‎دوانید."ان الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الریش و النصل، و قد سابق رسول الله (ص) اسامة بن زید و اجری الخیل. (وسائل ‏347/13، کتاب سبق و رمایة، باب 1، حدیث 6) آن روزها مسابقه با اسب و شتر بوده ولی امروز با ماشین و هواپیماهای نظامی و اف 16 و اف 18 و... هدف آمادگی و آشنایی با فنون نظامی است. (الف - م، جلسه 286 درس)

12- باز در همان کتاب از شیخ به سند خود، از علا بن سیابة، از امام صادق (ع) همان حدیث سابق را - که پیامبرخدا(ص) مسابقه می‎داد و اسب می‎دوانید - نقل نموده و اضافه بر آن دارد که آن حضرت (ص) می‎فرمود:

"همانا فرشتگان در شرطبندی برای شتردوانی و اسب دوانی و تیراندازی

ناوبری کتاب