صفحه ۳۰۶

7- در درالمنثور در تفسیر آیه شریفه، از احمد و مسلم و ابوداود و ابن ماجه و دیگران، از عقبة بن عامر جهنی روایت کرده که گفت: از پیامبر(ص) در حالی که بر منبر بود شنیدم که فرمود:

"و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بدانید که قوه تیراندازی است، بدانید که قوه تیراندازی است، این را سه مرتبه فرمود."سمعت النبی (ص) یقول و هو علی المنبر: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الاان القوة الرمی، الاان القوة الرمی. قالها ثلاثا. (الدر المنثور ‏192/3)

8- باز در همان کتاب از ابن منذر، از مکحول نقل شده که گفت:

"ما بین دو هدف [- تیرانداز و هدف او - یا سپاه حق و سپاه باطل ] بوستانی از بوستانهای بهشت است، پس تیراندازی فرابگیرید؛ زیرا خداوند - متعال - فرمود: "و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة" گفت: پس آموختن تیراندازی همان آماده کردن نیرو است."ما بین الهدفین روضة من ریاض الجنة، فتعلموا الرمی، فانی سمعت الله - تعالی - یقول: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة . قال: فالرمی من القوة (در المنثور ‏192/3)

9- باز در همان کتاب از ابی الشیخ و ابن مردویه، از ابن عباس نقل شده که درباره آیه شریفه: "و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة" گفت:

"منظور تیر و شمشیر و سلاح است."عن ابن عباس فی قوله: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: الرمی و السیوف و السلاح (در المنثور ‏192/3)

10- در وسائل از کافی به سند خود، از عبدالله بن مغیره با حذف سند نقل نموده که پیامبرخدا(ص) فرمود:

ناوبری کتاب