صفحه ۳۰۵

2- در مجمع البیان در تفسیر آیه شریفه فوق آمده است: عقبة بن عامر از پیامبر(ص) روایت نموده که فرمود:

"مراد از "قوه" فراگرفتن تیراندازی است."ان القوة الرمی. (مجمع البیان ‏555/2 (جزء 4).)

3- در وسائل از کافی به سند خود از عبدالله بن مغیره، با حذف سند از پیامبرخدا(ص) روایت نموده که درباره قول خداوند عزوجل: "و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل" فرمود:

"مراد فراگرفتن تیراندازی است."قال رسول الله (ص) فی قول الله عزوجل: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل، قال: الرمی (وسائل ‏348/13، کتاب سبق و رمایه، حدیث 3)

4- باز در همان کتاب از کافی به سند خود از طلحة بن زید، از امام صادق (ع) روایت نموده که فرمود:

"تیراندازی جزئی از اجزای اسلام است. [یا تیراندازی تیری از تیرهای اسلام است ]."الرمی سهم من سهام الاسلام. (وسائل ‏348/13، کتاب سبق و رمایه، باب 2، حدیث 2)

5- در تفسیر نورالثقلین، از تفسیر عیاشی، از امام صادق (ع) درباره گفتار خداوند متعال: "و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة" روایت شده که فرمود:

"منظور شمشیر و سپر است."فی قول الله: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: سیف و ترس (نور الثقلین ‏164/2، حدیث 139)

6- باز در همان کتاب از تفسیر علی بن ابراهیم در تفسیر "و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة" آمده است:

"منظور هرگونه سلاح است."واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، قال: السلاح (نور الثقلین ‏165/2، حدیث 140) البته کاراته و مشت زنی هم اگر مقدمه ای برای دفاع باشد اشکالی ندارد. (الف - م، جلسه 286 درس)

ناوبری کتاب