صفحه ۲۹۷

رهبانیت خویش و هیچ کاهنی از کهانت خویش عوض نمی شود. هیچ عمل ناپسند (هیچ ربا خ.ل) و خونی که در جاهلیت ریخته شده بر عهده آنان نیست، در جنگها شرکت نمی کنند و ده یک [مالیات زکات ] از آنان گرفته نمی شود و سپاهیان زمینهای آنها را در اختیار نمی گیرند. اگر کسی از آنان حقی را مطالبه کند باید به انصاف رفتار کنند، نه ستمگر باشند و نه ستم پذیرند.

و کسی که بعد از این ربا بخورد امان من شامل او نمی شود؛ و هیچ فردی از آنان به خاطر ستم دیگری مؤاخذه نمی گردد.

آنچه در این نوشته آمده در پناه خدا و ذمه محمد نبی و فرستاده خداست، تا آن زمانی که امر خدا فرارسد و تا آن زمانی که به راه صحیح بروند و آنچه به عهده آنان است را با خوشروئی بپردازند و ستم روا ندارند."بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما کتب محمد النبی رسول الله لاهل نجران... و لنجران و حاشیتها جوار الله و ذمة محمد النبی رسول الله علی اموالهم و انفسهم و ملتهم و غائبهم و شاهدهم و عشیرتهم و بیعهم و کل ما تحت ایدیهم من قلیل او کثیر. لا یغیر اسقف من اسقفیته، و لا راهب من رهبانیته، و لا کاهن من کهانته. و لیس علیهم دنیة (ربیة، خ.ل) و لا دم جاهلیة، و لا یحشرون، و لا یعشرون و لا یطاء ارضهم جیش. و من سأل منهم حقا فبینهم النصف غیر ظالمین و لا مظلومین. و من اکل ربا من ذی قبل فذمتی منه بریئة . و لا یؤخذ رجل منهم بظلم آخر. و علی ما فی هذا الکتاب جوار الله و ذمة محمد النبی رسول الله حتی یأتی الله بامره، مانصحوا و اصلحوا ما علیهم، غیر مثقلین بظلم. (الوثائق السیاسیة 175/_176، شماره 94؛ و نیز ر.ک . فتوح البلدان 76/؛ و الاموال ابی عبید 244/، شماره 503) در متن عربی این معاهده کلمه لایحشرون یعنی: به جنگ فراخوانده نمی شوند و دعوتگران به سوی آنها گسیل نمی گردند. و لا یعشرون یعنی: از آنها ده یک گرفته نمی شود.

در کتاب وثائق السیاسیة به نقل از تاریخ نسطوریین [یک فرقه از مسیحیت ] دو نسخه طولانی جزء نامه های پیامبر(ص) به نجران آورده که مشتمل بر مسائل بسیار

ناوبری کتاب