صفحه ۲۹۴

3- امان نامه آن حضرت برای یهود بنی عادیا از تیماء:

"بسم الله الرحمن الرحیم

این نامه ای است از محمد فرستاده خدا برای بنی عادیا: آنان در پناه اسلامند و در مقابل باید جزیه بپردازند، هیچ گونه ظلم و تجاوز و بیرون راندن از وطن در کار نیست، برای همیشه تا شب و روز باقی است این عهدنامه برقرار است. این را خالد بن سعید کتابت کرد."بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد رسول الله لبنی عادیا: ان لهم الذمة و علیهم الجزیة، و لاعداء و لا جلاء، اللیل مد و النهار شد، و کتب خالد بن سعید. (الوثائق السیاسیة 98/، شماره 19) در متن عربی این امان نامه عداء: به معنی ظلم و تجاوز. جلاء: بیرون راندن از وطن. اللیل مد و النهار شد: به معنی این است که این امان نامه تا طلوع خورشید و تاریکی شب وجود دارد باقی است.

4- معاهده آن حضرت (ص) با اهل ایله:ایله بندی است در فلسطین که الان جزء سرزمینهای اشغالی در دست یهود است.

"بسم الله الرحمن الرحیم

این امان نامه ای است از سوی خدا و محمد پیامبر - فرستاده خدا - به یوحنی فرزند رؤبه و اهل ایله برای کشتی ها و وسایط نقلیه آنان در خشکی و دریا، برای آنان و کسانی که با آنان هستند از اهل شام و اهل یمن و اهل دریا [ساحل نشینان ] در امان خدا و محمد پیامبرخدا می‎باشند. پس هر یک از آنان

ناوبری کتاب