صفحه ۲۹۳

را به قریش برگرداند؛ ولی از کسانی که همراه محمد هستند اگر کسی به نزد قریش آید، ملزم نیستند که او را به وی بازگردانند.

[3-] و در بین ما عیب ها [و ناراحتی های گذشته ] پوشیده نگاه داشته می‎شود و هیچ گونه حمله آشکار و یا خیانت پنهانی در بین نیست.

[4-] و هر کس بخواهد با محمد قرارداد و معاهده ای ببندد مانعی نیست، و هر کس بخواهد در قراردادها و عهد قریش داخل شود مانعی نیست.

[5-] و تو امسال بازمی گردی و داخل مکه نمی شوی، و در سال آینده ما از مکه خارج می‎شویم و تو و یارانت به مکه وارد می‎شوید و سه روز در آن می‎مانید، فقط سلاح سواره با شماست و شمشیرها در غلاف و دیگر هیچ چیز به همراه خود نمی آورید.

[6-] و قربانی هایی که به همراه خود می‎آورید تا همانجا که ما می‎بریم و جایگاه آن است می‎برید و از آنجا جلوتر نمی آیید.

بر این صلحنامه مردانی از مسلمانان و مردانی از مشرکان گواهی می‎دهند..."باسمک اللهم. هذا ما صالح علیه محمد بن عبدالله سهیل بن عمرو. و اصطلحا علی وضع الحرب عن الناس عشر سنین یأمن فیهن الناس و یکف بعضهم عن بعض.

ناوبری کتاب