صفحه ۲۹۰

نکات برجسته عهدنامه:

همان گونه که ملاحظه می‎فرمائید این عهدنامه شامل مواد و اصول قابل توجهی است که مهمترین آنها را یادآور می‎شویم:

1- همه مسلمانان را علی رغم اختلافات نژادی و قومی به عنوان یک امت در کنار سایر مردم قرار داده است.

2- سنت و شیوه مهاجرین و قبایل مختلف انصار را در مسائل دیه و خونها [حقوق جزائی ] بر اساس همان عادات و سنت های معمول خودشان تأیید نموده و همه آنها را در آن شرایط محترم شمرده، البته بعدا با نازل شدن حکم حدود و قصاص و دیات در اسلام این اصل نسخ گردید.

3- بر هر طایفه ای واجب نموده که اسیرهای خود را بر اساس معروف و قسط آزاد سازند.

ناوبری کتاب