صفحه ۲۸۶

زیان زننده ای واقع نمی شود مگر اینکه در مورد آن به خداوند - عزوجل - و به محمد پیامبرخدا(ص) مراجعه می‎کنند. و خداوند گواه بر مطالب نیک و خوب این صحیفه است.

و اینکه قریش و کسانی که آنان را یاری می‎دهند را نباید پناه داد. و اینکه بین امضا کنندگان این صحیفه پیمان همکاری است علیه کسی که به یثرب هجوم آورد. و اگر به صلح دعوت شدند مصالحه می‎کنند و شرایط صلح را عملی می‎سازند؛ زیرا اینان هستند که طالب صلح اند و آن را محترم می‎شمارند؛ و اگر اینان [امضاکنندگان صحیفه ] قوم دیگری را به صلح فراخواندند، برای دیگران است آنچه برای مؤمنین است، مگر کسی که در دین با مؤمنان به جنگ برخاسته است.

بر هر دسته ای از مردم حصه آنان است در کارهائی که به عهده آنان نهاده شده است. و برای یهود اوس و موالیان آنها و خود آنها همان مزایایی است که برای امضاکنندگان این صحیفه است. و همواره باید نیکی حاکم باشد نه بدی، و کسی عمل ناپسندی انجام نمی دهد مگر اینکه به زیان خود اوست.

و خداوند بر مطالب صحیح و نیک این صحیفه گواه است.

و این صحیفه هرگز مانع مجازات فرد ظالم و گناهکار نمی گردد. و کسی که از شهر خارج گردد یا در شهر بماند در امنیت و امان است مگر کسی که ستم کند یا مرتکب جرمی گردد؛ و خداوند با افراد نیک کردار و پرهیزکار همراه است. و نیز محمد(ص) فرستاده خدا."بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد النبی (ص) بین المؤمنین و المسلمین من قریش و یثرب، و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم، انهم امة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قریش علی ربعتهم یتعاقلون بینهم، و هم یفدون عانیهم بالمعروف و القسط بین المؤمنین. و بنوعوف علی ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاولی، کل طائفة تفدی عانیها بالمعروف و القسط بین المؤمنین. و بنوساعدة علی ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاولی، و کل طائفة منهم تفدی عانیها بالمعروف و القسط بین المؤمنین. و بنوالحارث علی ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاولی، و کل طائفة تفدی عانیها بالمعروف و القسط بین المؤمنین. و بنوجشم علی ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاولی، و کل طائفة منهم تفدی عانیها بالمعروف و القسط بین المؤمنین. و بنوالنجار علی ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاولی، و کل طائفة منهم تفدی عانیها بالمعروف و القسط بین المؤمنین. و بنو عمروبن عوف علی ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاولی، و کل طائفة تفدی عانیها بالمعروف و القسط بین المؤمنین. و بنوالنبیت علی ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاولی، و کل طائفة تفدی عانیها بالمعروف و القسط بین المؤمنین. و بنوالاوس علی ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاولی، و کل طائفة منهم تفدی عانیها بالمعروف و القسط بین المؤمنین. و ان المؤمنین لا یترکون مفرحا بینهم ان یعطوه بالمعروف فی فداء او عقل. و ان لا یحالف مؤمن مولی مؤمن دونه. و ان المؤمنین المتقین (ایدیهم - الاموال) علی من بغی منهم او ابتغی دسیعة ظلم او اثم او عدوان او فساد بین المؤمنین، و ان ایدیهم علیه جمیعا، و لو کان ولد احدهم. و لا یقتل مؤمن مؤمنا فی کافر. و لا ینصر کافرا علی مؤمن. و ان ذمة الله واحدة، یجیر علیهم ادناهم. و ان المؤمنین بعضهم موالی بعض دون الناس. و انه من تبعنا من یهود فان له النصر و الاسوة، غیر مظلومین و لا متناصرین علیهم. و ان سلم المؤمنین واحد، لا یسالم مؤمن دون مؤمن فی قتال فی سبیل الله الاعلی سواء و عدل بینهم. و ان کل غازیة غزت معنا یعقب بعضها بعضا. و ان المؤمنین یبئ بعضهم علی (عن، خ.ل) بعض بما نال دماءهم فی سبیل الله. و ان المؤمنین المتقین علی احسن هدی و اقومه. و انه لا یجیر مشرک مالا لقریش و لانفسا، و لا یحول دونه علی مؤمن. و انه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بینة فانه قود به الاان یرضی ولی المقتول، و ان المؤمنین علیه کافة، و لا یحل لهم الاقیام علیه. و انه لایحل لمؤمن اقربما فی هذه الصحیفة، و آمن بالله و الیوم الاخر ان ینصر محدثا و لا یؤویه، و انه من نصره او آواه فان علیه لعنة الله و غضبه یوم القیامة، و لا یؤخذ منه صرف و لاعدل. و انکم مهما اختلفتم فیه من شئ فان مرده الی الله - عزوجل - و الی محمد(ص). و ان الیهود ینفقون مع المؤمنین ماداموا محاربین، و ان یهود بنی عوف امة مع المؤمنین، للیهود دینهم، و المسلمین دینهم، موالیهم و انفسهم الامن ظلم و اثم فانه لا یوتغ الانفسه و اهل بیته. و ان لیهود بنی النجار مثل ما لیهود بنی عوف. و ان لیهود بنی الحارث مثل ما لیهود بنی عوف. و ان لیهود بنی ساعدة مثل ما لیهود بنی عوف. و ان لیهود بنی جشم مثل ما لیهود بنی عوف. و ان لیهود بنی الاوس مثل ما لیهود بنی عوف. و ان لیهود بنی ثعلبة مثل ما لیهود بنی عوف، الامن ظلم و اثم فانه لا یوتغ الانفسه و اهل بیته. و ان جفنة بطن ثعلبة کانفسهم. و ان ابنی الشطیبة مثل ما لیهودبنی عوف. و ان البر دون الاثم. و ان موالی ثعلبة کانفسهم. و ان بطانة یهود کانفسهم. و انه لا یخرج منهم احد الاباذن محمد(ص). و انه لا ینحجز علی ثار جرح . و انه من فتک فبنفسه فتک، و اهل بیته الامن ظلم، و ان الله علی ابر هذا. و ان علی الیهود نفقتهم، و علی المسلمین نفقتهم. و ان بینهم النصر علی من حارب اهل هذه الصحیفة . و ان بینهم النصح و النصیحة و البر دون الاثم. و انه لم یأثم امرؤ بحلیفه، و ان النصر للمظلوم. و ان الیهود ینفقون مع المؤمنین ماداموا محاربین. و ان یثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحیفة . و ان الجار کالنفس غیر مضار و لاآثم. و انه لا تجار حرمة الاباذن اهلها. و انه ما کان بین اهل هذه الصحیفة من حدث او اشتجار یخاف فساده فان مرده الی الله - عزوجل - و الی محمد رسول الله (ص). و ان الله علی اتقی هذه الصحیفة و ابره. و انه لا تجار قریش و لا من نصرها. و ان بینهم النصر علی من دهم یثرب، و اذا دعوا الی صلح یصالحونه و یلبسونه فانهم یصالحونه و یلبسونه، و انهم اذا دعوا الی مثل ذلک فانه لهم علی المؤمنین الامن حارب فی الدین، علی کل لناس حصتهم من جانبهم الذی قبلهم، و ان یهود الاوس موالیهم و انفسهم علی مثل ما لاهل هذه الصحیفة مع البر المحض من اهل هذه الصحیفة .

ناوبری کتاب