صفحه ۲۸۳

خود را بر اساس معروف و قسط بین مؤمنان آزاد می‎نماید. و "بنوساعده" بر طبق قوانین و قراردادهای اجتماعی خود می‎باشند و به همان روش نخستین خود عمل می‎کنند، و هر طایفه ای اسیران خود را بر اساس معروف و قسط بین مؤمنان خود آزاد می‎نماید. و "بنوحارث" بر طبق قراردادهای نخستین خود عمل می‎کنند، و هر طایفه اسیران خود را بر اساس معروف و قسط بین مؤمنان آزاد می‎نماید. و "بنوجشم" بر طبق قراردادهای حقوقی و جزایی نخستین خود می‎باشند، و هر طایفه اسیران خود را بر اساس معروف و قسط بین مؤمنین آزاد می‎نماید. و "بنونجار" بر قراردادهای اجتماعی خود می‎باشند و قوانین جزائی آنها به همان روش نخستین است، و هر طایفه آنان اسرای خود را بر اساس معروف و قسط بین مؤمنان آزاد می‎نماید. و "بنوعمرو بن عوف" بر قراردادهای اجتماعی خود می‎باشند و قوانین جزائی آنها به همان روش نخستین است، و هر طایفه آنان اسیران خود را بر اساس معروف و قسط بین مؤمنان آزاد می‎نماید. و "بنوالنبیت" بر قراردادهای اجتماعی خود می‎باشند و قوانین جزائی آنها به همان روش نخستین آنان است، و هر طایفه آنان اسیران خود را بر اساس معروف و قسط بین مؤمنان آزاد می‎نماید. و "بنوالاوس" بر قراردادهای اجتماعی خویش اند و قوانین جزائی آنان به همان روش نخستین است، و هر طایفه آنان اسیران خود را بر اساس معروف و قسط بین مؤمنان آزاد می‎نمایند.

و البته مؤمنان در بین خود بدهکار و عائله مندی را نمی یابند مگر اینکه بر اساس معروف وی را در پرداخت بدهی و رهائی از گرفتاری یاری می‎رسانند. و نباید فرد مؤمنی با بنده مؤمن دیگری علیه وی هم سوگند شود. و همه مؤمنان باتقوی، علیه کسی که به حقوق آنان تجاوز کرده یا ظلم و گناه بزرگی را علیه آنان تدارک دیده یا بین مؤمنان فساد ایجاد کرده، یکی هستند و همه دستهای آنها علیه اوست، اگر چه فرزند یکی از آنها باشد. و هرگز نباید مؤمنی مؤمن

ناوبری کتاب