صفحه ۲۸۰

7- در ارشاد مفید آمده است:

"چون خبر وفات امیرالمؤمنین (ع) و بیعت مردم با فرزندش امام حسن (ع) به معاویه رسید، یک نفر از قبیله "حمیر" را به کوفه و یکی از "بنی القین" را به بصره فرستاد تا اخبار را به وی گزارش نموده و بر علیه حسن (ع) کارشکنی کنند، امام حسن (ع) از این ماجرا باخبر شد و دستور فرمود تا آن شخص حمیری را از منزل یک قصاب (حجام خ. ل) در کوفه بیرون بکشند و گردن او را بزنند، آنگاه نامه ای به بصره نوشت تا آن فرد، بنی قین را از بنی سلیم بیرون بیاورند و گردن بزنند، آنگاه به معاویه نوشت:

اما بعد، تو برای دسیسه چینی و حیله گری و فریب، افرادی را به کار گرفتی، و جاسوسانی فرستادی، گویا تو روبرو شدن را دوست داری، آن روز خیلی دور نیست... ."اما بعد فانک دسست الرجال للاحتیال و الاغتیال و ارصدت العیون، کانک تحب اللقاء، و ما اوشک ذلک ... (ارشاد مفید 170/ =چاپ دیگر 188)

پس به طور خلاصه باید گفت: ظاهرا در زمان پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) این معنی که حکم جاسوسی برای دشمن اعدام است، یک امر واضحی بوده؛ اگرچه در برخی موارد به خاطر برخی جهات از آن صرف نظر می‎شده است.

علاوه بر اینکه عنوان منافق و مفسد و محارب و باغی نیز غالبا بر جاسوس صادق است. و این نکته ای است شایان دقت.

در خراج ابویوسف آمده است:

ناوبری کتاب