صفحه ۲۷۴

جهت یازدهم: حکم جاسوس دشمن

از مسائل بسیار مهمی که همواره نظامها و دولتها به آن گرفتار می‎باشند سازمان اطلاعات دشمنان بیگانه است که همواره توسط ایادی و جاسوسهای داخلی و خارجی خود می‎کوشند در اجتماعات و ادارات و ارتش و مراکز تصمیم گیری و فرماندهی دولت مخالف خود نفوذ کنند و از این طریق به نقاط ضعف و اطلاعات مورد نیاز خود دست یابند.

خسارتهای مترتبه بر این عمل به ویژه در میدانهای جنگ و شرایطی که یک کشور در شرایط جنگی با کشور دیگر به سرمی برد بسیار زیاد و شکننده است. پس بر حاکم مدبر عاقل واجب است که همواره مراقب اعمال و حرکات افراد بوده و در مقابل این شیوه دشمن در آمادگی کامل به سر برد؛ زیرا چه بسا غفلت از این مسأله مهم موجب فرار و از هم گسیختگی نیروها و خسارتهای بسیار سنگینی گردد که چیزی آنها را جبران نمی کند. و شاید فرمایش خداوند - متعال - که پس از امر به آماده کردن نیرو در برابر کفار می‎فرماید:

و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم - و جز اینان دیگرانی که شما آنان را نمی شناسید و خدا آنان را می‎شناسد، ناظر به همین ستون پنجم و شبکه داخلی دشمن باشد، کسانی که دشمن آنان را به خدمت گرفته تا از طریق آنان جاسوسی کند و از امکانات و روحیه مسلمانان آگاهی یابد.

آنچه از آثار و روایات اسلامی استفاده می‎شود این است که جزای مناسب با این

ناوبری کتاب