صفحه ۲۶۳

16- در سنن ابی داود به سند خود از عمرو بن عبسه آمده است که گفت: از پیامبرخدا(ص) شنیدم که می‎فرمود:

"کسی که بین او و بین قومی پیمانی وجود دارد، هیچ گرهی نبندد و نگشاید تا اینکه مدت آن به سر آید، یا اینکه اختیار فسخ قرارداد را به آنان واگذار کند."من کان بینه و بین قوم عهد فلا یشد عقدة و لا یحلها حتی ینقضی امدها او ینبذ الیهم علی سواء. (سنن ابی داود ‏76/2، کتاب جهاد، باب فی الامام یکون بینه و بین العدو عهد فیسیر الیه)

17- باز در همان کتاب از ابی بکره روایت شده است که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود:

"کسی که معاهدی را پیش از آنکه مدت آتش بس پایان یابد بکشد، خداوند بهشت را بر او حرام می‎گرداند."من قتل معاهدا فی غیر کنهه حرم الله علیه الجنة . (سنن ابی داود ‏76/2، کتاب جهاد، باب فی الوفاء المعاهد و حرمة ذمته)

18- باز در همان کتاب به سند وی از فرزند عمر روایت شده است که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود:

"کسی که پیمان شکنی کند، روز قیامت خداوند پرچمی برای او می‎افرازد و گفته می‎شود: این پرچم پیمان شکنی فلانی پسر فلانی است."ان الغادر ینصب له لواء یوم القیامة، فیقال: هذه غدرة فلان بن فلان. (سنن ابی داود ‏75/2، کتاب جهاد، باب وفای به عهد)

ناوبری کتاب