صفحه ۲۳۳

19- در خبر حارث بن مغیره آمده است که امام صادق (ع) فرمود:

"مسلمان برادر مسلمان است، چشم او و آینه او و راهنمای اوست، به وی خیانت نمی کند، فریبش نمی دهد، به او ستم روا نمی دارد، به او دروغ نمی گوید و غیبتش را نمی کند."المسلم اخو المسلم، هو عینه و مرآته و دلیله، و لا یخونه و لایخدعه و لایظلمه و لایکذبه و لایغتابه (کافی ‏166/2، کتاب ایمان و کفر، باب اخوة المؤمنین... حدیث 5)

20- از امام صادق منقول است:

"مسلمان برادر مسلمان است؛ و حق مسلمان بر برادر مسلمانش این است که سیر نخورد و برادرش گرسنه باشد، آب ننوشد و برادرش تشنه باشد، لباس نپوشد و برادرش برهنه باشد. پس چقدر عظیم است حق مسلمان بر برادر مسلمانش !"المسلم اخو المسلم، و حق المسلم علی اخیه المسلم ان لایشبع و یجوع اخوه، و لا یروی و یعطش اخوه، و لا یکتسی و یعری اخوه، فما اعظم حق المسلم علی اخیه المسلم. (سفینة البحار ‏12/1)

21- از امام صادق (ع) روایت است که فرمود: پیامبرخدا(ص) می‎فرمود:

"کسی که صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد مسلمان نیست؛ و کسی که بشنود فریاد مردی را که می‎گوید ای مسلمانان، و پاسخ او را ندهد مسلمان نیست."من اصبح لا یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم، و من سمع رجلا ینادی یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. (کافی ‏164/2، کتاب ایمان و کفر، باب اهتمام به امور مسلمین... حدیث 5)

22- در خبر ابی المعزا از امام صادق (ع) آمده است:

"بر مسلمانان لازم است در ایجاد ارتباط و یاری رساندن به یکدیگر و

ناوبری کتاب