صفحه ۲۳۲

15- در صحیحه ابی بصیر آمده است که گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که می‎فرمود:

"مؤمن برادر مؤمن است و همانند یک پیکر، اگر در عضوی دردی ایجاد شود در سایر قسمتهای پیکر نیز اثر و ناراحتی آن مشاهده می‎شود؛ و ارواح مؤمنان از یک روح است، و روح مؤمن به روح خدا پیوسته تر است از پیوستگی نور خورشید به خورشید."المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد، ان اشتکی شیئا منه وجد الم ذلک فی سائر جسده، و ارواحهما من روح واحدة . و ان روح المؤمن لاشد اتصالا بروح الله من اتصال شعاع الشمش بها. (کافی ‏166/2، کتاب ایمان و کفر، باب اخوة المؤمنین... حدیث 4)

16- در خبر مفضل بن عمر آمده است که امام صادق (ع) می‎فرمود:

"مؤمنان برادرند، فرزندان یک پدر و یک مادر، اگر یک رگ از آنان آسیب ببیند خواب از چشم دیگران ربوده می‎شود."انما المؤمنون اخوة بنوأب و ام، و اذا ضرب علی رجل منهم عرق سهرله الاخرون (کافی ‏165/2، کتاب ایمان و کفر، باب اخوة المؤمنین... حدیث 1)

17- در خبر علی بن عقبه از امام صادق (ع) آمده است:

"مؤمن برادر مؤمن است، چشم او و راهنمای اوست، به وی خیانت نمی کند، به او ستم روا نمی دارد، فریبش نمی دهد، و وعده ای به او نمی دهد که خلاف آن را انجام دهد."المؤمن اخو المؤمن، عینه و دلیله، لا یخونه و لا یظلمه و لا یغشه و لا یعده عدة فیخلفه. (کافی ‏166/2، کتاب ایمان و کفر، باب اخوة المؤمنین... حدیث 3)

18- در روایت فضیل بن یسار آمده است که گفت از امام صادق (ع) شنیدم که می‎فرمود:

"مسلمان برادر مسلمان است، به او ستم نمی کند، او را خوار نمی نماید، غیبت او را نمی کند، خیانت به او نمی کند و او را از حقوق خویش محروم نمی نماید."المسلم اخو المسلم، لایظلمه و لا یخذله و لا یغتابه و لا یخونه و لا یحرمه. (کافی ‏167/2، کتاب ایمان و کفر، باب اخوة المؤمنین... حدیث 11)

ناوبری کتاب