صفحه ۲۲۸

ملت، چنانچه برخی گفته اند.البته اگر به معنی دین و ملت هم باشد به این معنی

پس همه مسلمانان یک امت هستند، پروردگارشان یکی، دینشان یکی، پیامبرشان یکی، کتابشان یکی است، و هیچ امتیازی برای هیچ یک از آنان مگر به خاطر تقوی و تسلیم در برابر اوامر خداوند نیست، اوامری که عمل به آنها موجب کمال روح و ترقی و کرامت و شرافت انسان می‎باشد.

6- از پیامبرخدا(ص) منقول است که فرمود:

"همانا پروردگار شما یکی و پدر شما یکی است، آگاه باشید که فضیلتی برای عرب بر عجم و عجم بر عرب و سیاه برقرمز و قرمز بر سیاه نیست مگر بر پایه تقوی."ایها الناس، الاان ربکم واحد، و ان أباکم واحد، الالا فضل لعربی علی عجمی، و لاعجمی علی عربی، و لا لاسود علی احمر، و لا لاحمر علی اسود الابالتقوی. (تفسیر قرطبی ‏342/16، ذیل آیه شریفه 13 از سوره حجرات) ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مضمون این روایت را درج کردیم؛ در آن زمان من با استناد به همین حدیث تفسیر قرطبی این مضمون را برای درج در قانون اساسی پیشنهاد دادم. (الف - م، جلسه 167 درس) متذکر می‎گردد که حضرت استاد - مدظله - ریاست مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی را به عهده داشتند و مضمون ذکر شده در اصل نوزدهم و بیستم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی بدین شکل آمده است: اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند؛ و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل یکصد و دوازدهم: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند. (مقرر)

ناوبری کتاب