صفحه ۲۲۵

و از امام باقر(ع) در بیان حدود جهاد آمده است:

"نخستین حد آن دعوت به اطاعت خداوند از اطاعت بندگان، و به عبادت خداوند از عبادت بندگان، و به ولایت خداوند از ولایت بندگان است... و جهاد برای اطاعت بنده ای از بنده دیگری نظیر خود وی نیست."و اول ذلک الدعاء الی طاعة الله من طاعة العباد، و الی عبادة الله من عبادة العباد، و الی ولایة الله من ولایة العباد... و لیس الدعاء من طاعة عبد الی طاعة عبد مثله. (وسائل ‏7/11، ابواب جهاد عدو، باب 1، حدیث 8)

در هر صورت آنچه بر امت اسلامی با همه فرقه های مختلف آن واجب است این است که خط ترسیمی از سوی پیامبراکرم (ص) را ادامه دهند و اهداف بلند و ارزشمند او را پیگیری کنند و همه نیرو و امکانات جسمی، مالی، سیاسی و فرهنگی خود را در گسترش توحید و عدالت و رفع ظلم و فساد به کار گیرند، و با تمام امکانات تلاش کنند تا زمینه اجرای دستورات اسلام را فراهم آورند و مجاهدین فی سبیل الله و مدافعین از حقوق محرومان را در همه کشورهای اسلامی از دور و نزدیک یاری رسانند، اگر چه در رنگ و پوست و زبان و کشور با هم متفاوت باشند؛ زیرا مسلمانان همه یک امت هستند و این فرقهای مادی ظاهری بین آنان جدائی نمی اندازد، چنانچه بحث آن در محور بعد خواهد آمد."در اینکه جهاد ابتدایی در اسلام نیز خود یک جهاد دفاعی است و در واقع دفاع از فطرت و حقیقت است، مطالبی در جلدهای پیشین آمده بود که در این مبحث نیز قابل استفاده است. (مقرر)

جهت پنجم: امت واحده بودن مسلمانان وعدم برتری هریک ازآنان بردیگری جزبه تقوی

عناصری که مفهوم یک امت با آن تحقق خارجی می‎یابد اشتراک در سرزمین، قومیت، زبان، رنگ، منافع و مصالح مشترک و فکر و عقیده است، که بی تردید همه

ناوبری کتاب