صفحه ۲۲۱

3- و می‎فرماید: قل امر ربی بالقسطاعراف (7) 29/ بگو پروردگارم به قسط فرمان داده است.

4- در آیه ای دیگر خداوند متعال پیامبر(ص) را به دعوت به حق و تبلیغ آن فرمان می‎دهد و می‎فرماید: ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین نحل (16) 125/. با حکمت و موعظه نیکو به راه پروردگارت فرابخوان و به نیکوترین شکل با آنان مجادله کن، همانا خدای تو داناتر است به آنکه از راه وی منحرف گردید و آنکه بدان هدایت یافت.

در این آیه شریفه سه درجه و مرتبه برای دعوت مردم به حسب اختلاف آنان از نظر تعقل و فرمانبری ذکر شده است.

5- و می‎فرماید: فلذلک فادع واستقم کما امرت و لا تتبع اهوائهم شوری (42) 15/ به همین جهت پس دعوت کن و استقامت نما همان گونه که بدان مأمور شده ای، و از خواهشهای آنها پیروی مکن.

6- و می‎فرماید: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس مائده (5) 67/ ای پیامبر آنچه از سوی پروردگارت بر تو فرود آمده ابلاغ نما، و اگر ابلاغ نکنی رسالت او را ابلاغ نکرده ای و خداوند ترا از مردم در پناه می‎دارد.

و آن حضرت (ص) تمام شب و روز و همه توان و طاقت خویش را در دعوت امت و هدایت آنان به کار گرفت تا آنجا که می‎خواست جان خویش را نیز در این راه فدا کند، و فرستادگان و سفرای خویش را به سوی قبایل و پادشاهان فرستاد تا آنان را به

ناوبری کتاب