صفحه ۲۱۳

نقل و اسناد آن است به کتاب مذکور و سایر کتابهائی که در این موضوع تألیف شده مراجعه نماید.

1- نامه آن حضرت به نجاشی پادشاه حبشه:

"بسم الله الرحمن الرحیم از محمد رسول الله به نجاشی الاصحم (سیاه مایل به زردی - اشاره به رنگ نژاد نجاشی است) پادشاه حبشه:

اسلام بیاور، که من برای تو خداوند (همان خدائی که جز او خدائی نیست) خداوند ملک قدوس، سلام، مؤمن، مهیمن اینها اسامی و صفات خداوند متعال است که هر یک بیانگر مفهوم ویژه است که در جایگاه خود به آن پرداخته شده است. را معرفی و تقدیس می‎کنم، و شهادت می‎دهم که عیسی بن مریم روح خدا و کلمه اوست که به مریم بتول پاک پاکدامن القا نمود و او به عیسی بن مریم آبستن گردید، پس خداوند او را از روح و دمیدن خود آفرید، چنانچه آدم را به دست خویش و از دمیدن خود آفرید. و من تو را به سوی خداوند یکتای بی شریک و پایداری بر اطاعت از دستورات وی فرامی خوانم و از تو می‎خواهم که از من پیروی کنی و به آنچه بر من فرود آمده ایمان بیاوری که من پیامبرخدا هستم.

و اکنون من پسر عمویم جعفر و تعدادی از مسلمانان که با او هستند را نزد تو فرستادم، پس چون به نزد تو رسیدند از آنان پذیرایی کن و فخر فروشی را فروگذار؛ که من، تو و سپاهیانت را به خداوند دعوت می‎کنم. اکنون من رسالت خود را ابلاغ و خیرخواهی خود را ابراز نمودم، خیرخواهیم را بپذیر، و درود بر کسی که راه هدایت را پذیرفت."

این نامه در روایت دیگری که با مهر پیامبر(ص) مهر شده است این گونه آمده است:

ناوبری کتاب