صفحه ۲۱

در جواهر آمده است:

"...همان طور که ظاهرا هلال ماه با حکم حاکم که مستند به علم خودش باشد ثابت می‎گردد، به خاطر اطلاق ادله ای که بر نفوذ حکم حاکم دلالت دارد و نیز به خاطر آنچه روایت شده که انکار نظر آنان انکار نظر معصومین (ع) است بدون اینکه فرقی بین موضوعات مخاصمات و غیر آن نظیر عدالت، فسق، اجتهاد، نسب و مانند آن وجود داشته باشد."جواهرالکلام،‏359/16

در کتاب عروة الوثقی در بیان راههای ثبوت هلال ماه رمضان و شوال آمده است:

"ششم: حکم حاکم که انسان نسبت به اشتباه بودن نظر و نیز مستند نظریه وی آگاهی نداشته باشد."عروة الوثقی، کتاب صوم، فصل راههای ثبوت هلال رمضان و شوال

ایشان در اینجا بین اینکه مستند حکم او بینه یا رؤیت شخص وی یا چیز دیگر باشد فرقی ذکر نفرموده اند.

در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة آمده است:

"در ثبوت هلال و وجوب روزه به مقتضای آن بر مردم، حکم حاکم شرط نیست؛ ولی اگر حاکم به هر طریق در مذهب خودش به ثبوت هلال حکم کرد، بر عموم مسلمانان واجب است که آن روز [اول رمضان ] را روزه بگیرند اگر چه مخالف مذهب برخی از آنان باشد؛ زیرا حکم حاکم اختلاف را از میان بر می‎دارد، و این متفق علیه است مگر نزد شافعیه."

ناوبری کتاب