صفحه ۲۰۹

را به عهده دارند؛ پس برنامه های اسلام و حکومتی که آنها را به اجرا بگذارد در هیچ یک از زمانها تعطیل بردار نیست.

جهت سوم: اسلام دینی فراگیر، جهانی و همیشگی

دین اسلام - چنانچه در نوشته های برخی از دشمنان و معاندان اسلام آمده است - دینی مخصوص به جزیرة العرب و یا نژاد عرب نیست؛ بلکه اسلام دینی است جهانی که توسط پیامبراکرم (ص) برای همه جهانیان تا روز قیامت نازل شده است. این دین خاتم ادیان و پیامبراکرم (ص) خاتم النبیین است و تا روز قیامت پیامبری نخواهد آمد. چنانچه آیات قرآن کریم و روایات متواتر بر این حقیقت صراحت دارد، که نمونه هایی از آنها را یادآور می‎شویم:

خداوند - تبارک و تعالی - می‎فرماید:

"و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لایعلمون سباء (34) 28/ ما ترا نفرستادیم مگر برای همه مردم بشارت دهنده و بیم دهنده، ولی بیشتر مردم نمی دانند."

2- و نیز می‎فرماید:

"یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، الذی له ملک السموات و الارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و اتبعوه لعلکم تهتدون اعراف (7) 158/ ای مردم، من فرستاده خدا به سوی شما هستم، خدائی که فرمانروائی آسمانها و زمین از آن اوست، نیست خدائی به غیر او، زنده می‎کند و می‎میراند، پس به خدا و پیامبر او - پیامبر امی که به خدا و کلمات وی ایمان آورده - ایمان بیاورید و او را پیروی کنید، باشد که هدایت یابید."

ناوبری کتاب