صفحه ۲۰۷

بحث پیرامون این مسأله را در چند جهت به اختصار یادآور می‎شویم:

جهت نخست: اسلام دین و سیاست و تشریع و حکومت است

پیش از این در باب سوم کتاب [جلد اول فارسی ] یادآور شدیم که با دقت در قرآن کریم و پژوهش در احادیث شیعه و سنی و فتاوای فقهای آنان در ابواب مختلف فقه از طهارت تا دیات این معنی مسلم می‎گردد که دین اسلام - چنانچه برخی افراد ساده اندیش و حتی برخی از علمای دین تحت تأثیر القائات استعمارگران و ایادی آنان پنداشته اند - دینی نیست که فقط منحصر به اعمال عبادی و آداب و مراسم شخصی باشد، بلکه اسلام نظام فراگیری است که همه نیازمندیهای انسان در معاش و معادش را دربرمی گیرد. و از ابتدای پیدایش تا آخرین مراحل زندگی برای شئون فردی و اجتماعی و آنچه بایسته و سزاوار است که انسان

ناوبری کتاب