صفحه ۲۰۵

فصل سیزدهم: سیاست خارجی اسلام و روش برخوردآن با اقلیت های غیرمسلمان

اسلام دین فراگیر و همیشگی
نامه های پیامبراکرم (ص) به فرمانروایان و پادشاهان
نهی از پذیرش حاکمیت کفار و همراز گرفتن آنان
زندگی مسالمت آمیز با کفار و حفظ حقوق و حرمت آنان
امان و آتش بس
برخی از معاهده های پیامبر(ص) با کفار و اهل کتاب

ناوبری کتاب