صفحه ۱۹۹

8- باز در نهج البلاغه در عهدنامه آن حضرت به یکی از کارگزاران وی که برای گردآوری صدقات و زکوات وی را اعزام می‎فرمود آمده است:

"او را به تقوی و ترس از خدا در امور پنهانی و اعمال مخفی فرمان می‎دهم ! در آنجا که هیچ کس جز خدا شاهد و گواه، و احدی غیر از او وکیل نمی باشد؛ و نیز به او فرمان می‎دهم عملی از اطاعتهای خدا را آشکارا انجام ندهد که در پنهانی خلاف آن را انجام می‎دهد، آن کس که پنهان و آشکارش و کردار و گفتارش با هم مخالفت نداشته باشد، امانت الهی را ادا کرده و عبادت را خالصانه انجام داده است.

و به او فرمان می‎دهم که با مردم با چهره عبوس روبرو نشود! به آنها بهتان نزند، و با آنها به حساب برتری جوئی به خاطر اینکه رئیس است بی اعتنایی

ناوبری کتاب