صفحه ۱۷

آیا هلال با حکم والی ثابت می‎گردد؟

در دیدگاه ما [شیعه امامیه ] هلال [اول ماه ] با دیدن هلال، و شیاع مفید علم یا اطمینان - و بلکه علم از هر طریقی که حاصل شده باشد - و با شهادت دو نفر عادل اجمالا- ولو اینکه شهادتشان نزد حاکم نباشد - و با گذشتن سی روز از ماه گذشته و نیز با حکم امام معصوم (ع) بدون تردید ثابت می‎گردد.

اما در اینکه آیا هلال با حکم حاکم شرعی غیر معصوم به طور مطلق ثابت می‎شود یا به طور مطلق ثابت نمی شود، یا بین آنجا که هلال به وسیله شهادت دو شاهد برای حاکم ثابت شده باشد یا خود آن را دیده یا از راههای دیگر برای وی علم حاصل شده باشد، فرق گذاشته شود؛ و بر فرض ثبوت آیا فقط امام و رهبر می‎تواند به اول ماه بودن حکم بدهد، یا اینکه سایر فقها که برای قضاوت یا کار دیگری از سوی او منصوب شده اند نیز می‎توانند چنین حکمی را صادر نمایند، یا اینکه هر فقیهی صلاحیت ابراز چنین نظری را دارد اگر چه از سوی حکومت متصدی قضاوت یا مسئولیتی نباشد.

ناوبری کتاب