صفحه ۱۶۶

ما همه خطبه را در اینجا یادآور شدیم؛ زیرا در آن مطالبی آمده که برای هر کسی که رهبری جامعه را به عهده می‎گیرد و بر اموال عمومی و بیت المال مسلمانان

ناوبری کتاب