صفحه ۱۵۴

کشیدند همصدا شدی و هماهنگ با خائنان نسبت به او خیانت ورزیدی، نه پسر عمت را یاری کردی و نه امانت را ادا نمودی؛ گویا تو جهاد خود را به خاطر خدا انجام نداده ای، گویا حجت و بینه ای از طرف پروردگارت دریافت نداشته ای، و گویا تو با این امت برای تجاوز و غصب دنیایشان حیله و نیرنگ به کار می‎بردی و مقصدت این بود که اینان را بفریبی و غنایمشان را در اختیار گیری؛ پس آنگاه که سختی امکان خیانت به امت را به تو داد شتابان حمله نمودی و با عجله به جان بیت المال آنها افتادی و آنچه در قدرت داشتی از اموالشان که برای بیوه زنان و یتیمان امت نگهداری می‎شد ربودی ! همانند گرگ گرسنه ای که گوسفند زخمی و استخوان شکسته ای را برباید! و با سینه ای گشاده و دل خوش به حجاز حمل نمودی ! بی آنکه در این کار احساس گناه کنی، گویا میراث پدر و مادرت را به سرعت به خانه خود حمل می‎کردی؛ "سبحان الله" آیا به معاد ایمان نداری ؟ و از بررسی دقیق حساب روز قیامت نمی ترسی ؟

ای کسی که پیش ما از خردمندان به شمار می‎آمدی ! چگونه خوردنی و آشامیدنی را در دهان فرو می‎بری در حالی که می‎دانی حرام می‎خوری، و حرام می‎آشامی ؟ چگونه با اموال ایتام و مساکین و مؤمنان و مجاهدان راه خدا کنیز می‎خری و زنان را به همسری می‎گیری ؟ در حالی که می‎دانی این اموال را خداوند به آنان باز گرداند، و به وسیله آنان بلاد اسلام را حفظ و نگهداری نمود؟!!

از خدا بترس و اموال اینان را به سویشان بازگردان، که اگر این کار را نکنی و خداوند به من امکان دهد وظیفه ام را در برابر خدا درباره تو انجام خواهم داد؛ و با این شمشیرم که هیچ کس را با آن نزدم مگر اینکه داخل دوزخ شد، بر تو خواهم زد.

به خدا سوگند اگر حسن و حسین این کار را کرده بودند هیچ پشتیبانی و هواخواهی از ناحیه من دریافت نمی کردند، و در اراده من اثر نمی گذاردند، تا

ناوبری کتاب