صفحه ۱۵

فصل نهم: چگونگی ثبوت هلال با حکم والی

دیدگاههای مختلف فقها درباره ثبوت هلال
سیره پیامبراکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و خلفا در اعلان هلال
چند فرع در مسأله

ناوبری کتاب