صفحه ۱۴۶

قسمت نخست این روایت در وسایل الشیعه به نقل از کافی و سرائر آمده است.وسائل ‏80/11، ابواب جهاد عدو، باب 39، حدیث 2

4- در کتاب غارات آمده است:

طایفه ای از اصحاب علی (ع) نزد آن حضرت (ع) آمده و گفتند: ای امیرمؤمنان، این اموال را بخشش کن و این اشراف عرب و قریش و کسانی که خوف مخالفت و فرار آنان می‎رود را بر دیگران از عجم و موالی برتری ده - و اینان این پیشنهاد راکردند به خاطر بذل و بخشش هائی که معاویه به افرادی که جذب او می‎شدند می‎کرد - حضرت علی (ع) به آنان فرمود:

"آیا از من می‎خواهید که پیروزی را با ستم به دست آورم ؟"ان طائفة من اصحاب علی (ع) مشوا الیه فقالوا: یا امیرالمؤمنین، اعط هذه الاموال و فضل هولاء الاشراف من العرب و قریش علی الموالی و العجم و من تخاف خلافه من الناس و فراره، قال: و انما قالوا له ذلک للذی کان معاویة یصنع من اتاه، فقال لهم علی (ع): اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور الخ." (الغارات ‏75/1) همواره در طول تاریخ افرادی بوده و هستند که آگاهانه یا ناآگاهانه می‎خواهند حق را به وسیله باطل یاری کنند، امیرالمؤمنین (ع) در این کلام به طور کوبنده این منطق را رد می‎کنند و این توجیه وسوسه گر و شیطانی را که عامل همه انحرافهای بعد است درهم می‎شکنند. دولت حق و حکومت عدل را می‎خواهند که حق و عدالت را اجرا کند اما با استفاده از روشها و ابزارها و امکانات باطل، جریان حق در همان قدم اول عقب نشینی کرده و شکست خورده و اثر ارزشی خود را از دست داده است !! و بحق چهره تابناک امیرالمؤمنین علی (ع) با رعایت همین مسائل است که به عنوان ارزشی ترین الگوی حکومت اسلام بر تارک تاریخ جاودانه می‎ماند. و مردم مسلمان و شیعیان حضرت علی (ع) همواره این گونه عدالت و پایداری بر این گونه ارزشها را از مسئولین حکومت اسلامی انتظار دارند؛ و البته این کاری است بس مشکل. (مقرر)

ناوبری کتاب