صفحه ۱۳۹

فصل یازدهم: وظایف رهبر و کارگزاران حکومت اسلامی در برابر بیت المال

گزیده ای از روایات در مسأله

ناوبری کتاب